İÇİNDEKİ IŞIĞIN FARKINDA OLMAYAN, BAŞKASINDAKİ IŞIĞI NASIL GÖRSÜN?
   
  EVRENSEL ÷ĞRETİLER - EVRENSEL BİLGELİK YOLU
  Kaynakça
 

12nci Gezegen, Zecharia Sitchin, Ruh ve Madde Yay.

Akınış Mekaniği, Altı Yarıq Tiğin, Kazım Mirşan, MMB Yayını, Ankara 1978

Aku Aku, Thor Heyerdahl, George Allen and Unwin Ltd., London 1958

American Indians In The Pacific, Thor Heyerdahl, George Allen and Unwin Ltd., London 1952

Anadolu'nun Öyküsü, İskender Ohri, Milliyet Yayınları, İstanbul 1983

Ansiklopedik Metapsişik Terimler Sözlüğü, Ergün Arıkdal, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul 1984

Antik Çağdan Günümüze Kadar Essenîler ve Sırları, Robert Chanet, Çev: Duygun Aras, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul 1996

Aphaz Mitolojisi Anaç mı? B. Ömer Büyükata, Sabri Ander, İstanbul 1971

Archaic Egypt, W.B.Emery, Penguin Books, London 1991

Atlantis'in Esrarı, Charles Berlitz, çev. Belkıs Çorakçı, Milliyet Yayınları, İstanbul 1976

Atlantis, from Legend to Discovery, Andrew Thomas, Sphere, London 1972, 1974

Atlantis-Tarih Öncesi Evrensel Uygarlık, Bilim Araştırma Merkezi, B.A.M. Yayınevi, İstanbul 1983

Batık Kıta Mu’nun Çocukları, Kayıp Kıta Mu, Mu’nun Kutsal Sembolleri, James Churcward, Ege Meta Yay.

Batık Ülke Mu Uygarlığı, Hans Stephan Santesson, Ruh ve Madde Yay.

Bâtıni Gelenek Hermetik ve Sanskrit Öğretiler, Metin Bobaroğlu, Ayna Yayınevi, İstanbul 2002

Büyük Sentez Tekâmül, Ergün Arıkdal, Ruh ve  Madde Yay.

Büyük Sır: Keops ve Sfenks, Georges Barbarin, Ruh ve Madde Yayınları

Christianity and Classical Culture, Charles Norris Cochrane, A Galaxy Book, New York 1957

Christianity and Pagan Culture in the Later Roman Empire, M.L.W.Laistner, Cornell University Press, New York 1978

Dictionary of Mysticism and The Esoteric Traditions, NevilleDrury, Prism Press, Dorset 1992

Din Felsefesi, Mehmet Aydın, Dokuz Eylül Ü. Yay. İzmir 1990

Dünya İnançları Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu, Remzi Yayın. İstanbul 1993

Dünyamızın Gizli Sahipleri, Giovanni Scognamillo, Koza Yay.

Egyptian Magic, E.A.Wallis Budge, Dover Publications, New York 1971

Enki’nin Kayıp Kitabı, Zecharia Sitchin, Ruh ve Madde Yay.

Eski Mısır Tarih ve Medeniyeti,  Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1987

Esoterism&Symbol, R.A. Schawaller de Lubıcz, Inner Traditions International, Vermont 1985

Eşruhların Dansı (Only Love Is Real-A Story of SoulmatesReunited), Dr. Brian L. Weiss, Çev: Aysel Çobanlı, Say Yayınları, İstanbul 2001

Ezoterik-Bâtıni Doktrinler Tarihi, Cihangir  Gener, Yurt Kitap Yayın, İstanbul 2007

Felsefe Ansiklopedisi, Cemil Sena Ongun, İstanbul 1982

Felsefe Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu, İstanbul 1982

Galat'lar, Fernand Lequenne, Çev. Suzan Albek, TTKB, Ankara 1979

Gizemli Bilgilerin Kaynakları, R.Emmanuel, Ruh ve Madde Yay.

Gizli Cemiyetler, Serge Hutin, Çev. Mehmet Arık, Anıl Yayınevi,  İstanbul 1965

Gizli Kadın Cemiyetleri, Marianne Monestier, Yeni Savaş Matb. 1966

Gizli Öğreticilik, Ergün Arıkdal, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul 1997

Gizli Örgütler, Atilla Tokatlı, Yayınevi 1979

Gizli Sırlar Öğretisi, Ergun Candan, Sınır Ötesi Yayınları, İstanbul 1998

Gökyüzüne Merdiven, Zecharia Sitchin, Ruh ve Madde Yay.

Hermes-Metinler, Çalışmalar, Engin Emir, Ege Meta Yayınları, İstanbul 2006

Hinduizm, Svami Nikhilananda, Ruh ve Madde Yay.

Hint Felsefesi, Heinrich Zimmer, Ruh ve Madde Yay.

Hiram’ın Anahtarı, Christopher Knight ve Robert Lomas, Çev: Deniz Nergis ve Burcu Tekten, Bilge Karınca Yayınları, İstanbul 2007

In Search of Noah's Ark, Balsiger and Seller, Sun Classic, Los Angeles 1976

İlahi Karşılaşmalar Melekler, Vizyonlar ve Elçiler, Zecharia Sitchin, Ruh ve Madde Yay.

İlkçağ Gizem Tapıları, Walter Burkert, çev. Sina Şener, İmge Kitabevi, Ankara 1999

In Search of Noah's Ark, Balsiger and Seller, Sun Classic, Los Angeles 1976

İsa Keşmir’de mi Öldü?, Siegfried Obermeier, Çev: Gül Oner, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul 1996

Judaism and Christianity: The Contact of Pharisism with Other Cultures, H. Loewe (editör), The Sheldon Press, London 1937

Kabala-Yahudi Mistiğin Yolu (Kabbalah - The Way of the Jewish Mystic), Perle Epstein, Boston 1988, Çev: Nusret Karayazgan ve Şiyma Barkın, Dharma Yayınları, İstanbul 1993

Kabala’dan Temel Öğretiler, Gershom Scholem, Dharma Yayınları, 2006

Kafkas Kaynaklarına Göre İlk Yaratılışlar - İlk İnsanlık - Kafkas Gerçekleri, B. Ömer Büyükata, Yarış Matbaası, İstanbul 1986

Kozmik Şifre, Zecharia Sitchin, Ruh ve Madde Yay.

Kozmik Tohum, Zecharia Sitchin, Ruh ve Madde Yay.

Kutsal Evrim, Edouard Schure, Ege Meta Yayınları

Makaleler ve İncelemeler, Dr.Phil Hamit Zübeyir Koşay, Ayyıldız Matbaası, Ankara1974

Mısırda Ölüm Sonrası Fikri, E.A.Wallis Budge, Ege Meta Yayınları

Mısırlıların Kökeni, Augustus le Plongeon, Ege Meta Yay.

Mitoloji Sözlüğü, Azra Erhat, Remzi Kitabevi

Myth and Symbol In Ancient Egypt, R.T. Rundle Clark, Thames and Hudson, New York 1995

Okültizm, Tarih Boyunca Gizli Bilimler, M.Reşat Güner, Ege Meta Yayınları, İzmir 1996

Okültizm-Ezoterizm-Teozofi Ansiklopedisi, Dharma Yayın. İstanbul 2001

Orta-Asya Göçlerinde Turunçderililer, Haluk Cemil Tanju, İstanbul Matbaacılık

Peygamberler Tarihi, M. Asım Köksal, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1990

Plato's Theory Of Knowledge, Prof. Francİs Macdonald Cornford, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. London l935, l946.

Psişik Arkeoloji, Stephan A. Schwartz, Ege Meta Yayınları

Ruhlar Arasında, Bedri Ruhselman, Gayret Kitabevi, İstanbul 1949

Ruh ve Kâinat (üç cilt), Bedri Ruhselman, Gayret Kitabevi, İstanbul 1946

Ruhsallık Üzerine Denemeler, Ergün Arıkdal, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul 1991

Sane Occultism, Dion Fortune, The Aquarian Press, London 1967

Sea Routes To Polynesia, Thor Heyerdahl, George Allen and Unwin Ltd., London 1968

Sfenksten Milada Kutsal Evrim, Edouard Schure, Ege Meta Yay.

Sirius Gizemi (The Sirius Mystery), Robert Temple, Çev: Ercan Arısoy ve Yasemin Tokatlı, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul 1999

Survey Of Metaphysics And Esoterism, Frithjof Schuon, World Wisdom Books, Indiana 1986

Tanrılar/Mezarlar/Bilginler, C.W.Ceram, Remzi Kitabevi

Tanrıların Evi Orion’da, Robert Bauval, Adrian Gilbert, Çev: Belkıs Çorakçı, Milliyet Yayınları, İstanbul 1996

Tasavvuf-Tarikatlar-Mezhepler Tarihi, İsmet Zeki Eyuboğlu, Geçit Kitab, İstanbul 1987

Tasavvufun Boyutları, Annemarie Schimmel, Adam Yayın. İstanbul 1982

Tasavvuf Felsefesi, Cavit Sunar, Ankara Üni. İlahiyat Fakül. Yayın. 1975

Tasavvuf Tarihi, Cavit Sunar, Ankara Üni. İlahiyat Fakül. Yayın. 1975

The African Origin Of Civilization, Cheikh Anta Diop, Lawrence Hill&Company, Westport 1974

The Anvil Of Civilization, Leonard Cottrell, Mentor Books, New York 1957

The Atiquities Of The Jews, The Wars Of The Jews, Flavius Josephus, William Clowers and Sons, London

The Aztecs, Nigel Davies, Abacus, London 1973, 1977

The Book Of Enoch, The Prophet, çev. Richard Laurence, Wizards Bookshelf, San Diego 1883, 1983

The Copper Scroll Decoded, Robert Feather, Thorsons, London 2000

The Dead Sea Scriptures, H. Theodor Gaster, Doubleday Anchor Books, New York 1956

The Dead Sea Scrolls Deception, Michael Baignent-Richard Leigh, Touchstone, New York 1991

The Dead Sea Scrolls In English, G. Vermes, Penguin, Middlesex 1962,1965

The Egyptian Book Of The Dead, E.A.Wallis Budge, Dover Publications, New York 1967

The God-Kings And The Titans, James Bailey, St.Martin's Press, New York 1973

The Gods Of The Egyptians (2 volumes), E.A.Wallis Budge, Dover Publications, New York 1969

The Key, John Philip Gohane, Fontana, Glasgow 1969, 1975

The Kon Tiki Expedition, Thor Heyerdahl, Çev. F.H. Lyon, George Allen and Unwin Ltd., London 1950

The Lost Books Of The Bible And The Forgotten Books Of Eden, A & B Publishing Gr., Brooklyn, New York.

The Messianic Legacy, Michael Baignent-Richard Leigh-Henry Lincoln, Dell Publishing, New York 1986

The Mystery And Meaning Of The Dead Sea Scrolls, Hershel Shanks, Random House, New York 1998

The Myth-Maker: Paul And The Invention Of Christianity, Hyam Maccoby, Harper&Row Publishers, San Fransisco 1986

The People Of The Dead Sea Scrolls, John Marco Allegro, Doubleday &Company Inc, New York 1958

The Secret Doctrine, H.P. Blavatsky, Theosophical University Press, 1888, 1963

The Treasure Of The Copper Scroll, John Marco Allegro, Doubleday Anchor Books, New York 1964

Timeless Earth, Peter Kolosimo, Garnstone Press, London 1973

Tüm Yönleriyle Medyumluk, Ergün Arıkdal, Ruh ve Madde Yay., İstanbul 1984

Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, İsmet Zeki Eyüboğlu, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1988

Zaman Başlarken, Zecharia Sitchin, Ruh ve Madde Yay.


 
  Bugün 2 ziyaretçi buradaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İLGİSİZ BİLGİ YETERSİZ, BİLGİSİZ İLGİ TEHLİKELİ, SEVGİSİZ İLGİ VE BİLGİ DEĞERSİZDİR.